Gerçekleştirilen İhaleler

Gerçekleştirilen İhaleler (39)

 

SEYDİŞEHİR SEYİD HARUN VELİ KENTSEL TASARIM VE CEPHE İYİLEŞTİRME İŞİ

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2018/146681

İşin Adı

:

Seydişehir Seyid Harun Veli Kentsel Tasarım Ve Cephe İyileştirme İşi

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi

:

HACISEYITALI MH 233 SK 3 42370

b) Telefon ve faks numarası

:

3325823428 - 3325822211

c) Elektronik posta adresi

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

www.seydisehir.bel.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Seydişehir Seyid Harun Veli Kentsel Tasarım Ve Cephe İyileştirme İşi

b) Yapılacağı Yer

:

Hacı Seyit Ali Mahallesi Seyit Harun Bulvarı 233 Mevlana Sokak No:3 Seydişehir/KONYA

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer Tesliminin Yapıldığı Tarihten İtibaren 120 (Yüzyirmi) Takvim Günüdür.

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer

:

Seydişehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

17.04.2018 - 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sânatkar Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Bu işe ait idari şartnamenin 10. maddesinin (a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.4.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği işe ait idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1 ve 4.1.2 nolu maddelerde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak 4.1.9 nolu maddede yer alan belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş Deneyim Belgeleri;

Yönetmeliğin 8. Maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 60 (yüzde altmış) oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2.İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

b) İhale konusu işte taahhüt edilerek çalıştırılması öngörülen ve aşağıda belirtilen teknik personel için;

Teknik Personel Taahhütnamesini teklif ekinde idareye sunulacaktır.

Taahhüt Teknik Personel Listesi;

Pozisyonu             Mesleki Unvanı                          Asgari Deneyim (Yıl)               Adedi

Şantiye Şefi         Y.Mimar  veya Mimar                  5 yıl deneyimli                         1 Adet

İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı ilan ve ihale dokümanında belirtilir. Bu kapsamdaki teknik personel için Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi yeterlidir. İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.

4.4.Benzer İş; Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/I Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir

4.4.1.Sunulacak iş deneyim belgesi ekinde bahse konu işin Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından verilmiş tanınan ve tanımlanmış mekanlarla ilgili olduğunu tevsik edici belgenin istekliler tarafından teklif zarfı içerisinde verilmesi zorunludur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Seydişehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhale dokümanını İhaleye teklif verecek olanların kendilerinin veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin ihale tarihinden en az 3 (üç) gün önce satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Seydişehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14. İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır

Bilal MERNEKLİ

 Belediye Başkanı a.

 Belediye Başkan Yrd.

 

Page 1 of 3

kaymakamlikmilliegitimkomekhastanekonyabb

Go to top